Huawei ၏ “Care Myanmar” အစီအစဥ္သည္ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးေနရာမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔တိုင္ ေရာက္ရွိ

Huawei ၏ “Care Myanmar” အစီအစဥ္သည္ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးေနရာမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔တိုင္ ေရာက္ရွိ

Huawei Myanmar သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအား ပညာေရးတြင္ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အတြက္ က်ပ္သိန္း(၉၀) တန္ဖိုးရွိ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့

ပညာေရးအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီေပးရန္ဟူေသာ Huawei ၏ ကတိက၀တ္ ထားရွိသည့္အတိုင္း သုံးခြ၊ တိုက္ႀကီးႏွင့္ ေမွာ္ဘီရွိေက်ာင္းမ်ားသို႔ က်ပ္သိန္း (၉၀) တန္ဖိုးရွိသည့္ နည္းပညာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးအပ္ၿပီး Huawei Myanmar က “Care Myanmar” အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Huawei Myanmar ၏ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ Mr. Zhu Bo က “ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႔ ျပည္သူ ျပည္သားေတြကို ကူညီဖို႔ ေပးထားတဲ့ကတိက၀တ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ပညာေရးကို နည္းပညာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးပစၥည္းေတြကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ အဓိကထားၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ “Care Myanmar” အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြ  ျမင့္မားတိုးတက္လာျခင္းျဖင့္  ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္စဥ္တြင္ သုံးခြၿမိဳ႕ရွိ မဟာ၀ိေဇၨာဒယသုခကာရီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၌ Huawei က က်ပ္သိန္း(၃၀) တန္ဖိုးရွိ Desktop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ second hand laptops အလုံး ၃၀ ကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဤလွဴဒါန္းမႈက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ပညာေရးကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွဆိပ္ေက်းရြာရွိ မေနာဟရီဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ေက်းရြာလူထုအတြက္ စာၾကည့္တိုက္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ က်ပ္သိန္း(၃၀)တန္ဖိုးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို Huawei က လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ Huawei သည္ ပန္းတစ္ပြင့္ေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္လည္း ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံကို တိုးတက္ျမႇင့္တင္ေသာအားျဖင့္ လမ္းခင္းရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း(၃၀) တန္ဖိုးရွိ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အုတ္ခဲမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 

သုံးခြၿမိဳ႕ မဟာ၀ိေဇၨာဓယသုခကာရီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၏ နာယကဆရာေတာ္က “လူငယ္ေတြရဲ႕ပညာေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာကူညီမႈေတြလိုအပ္ေနတဲ့ ဒီလိုအစြန္အဖ်ားေနရာမွာ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လာေရာက္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းတဲ့အတြက္   Huawei ရဲ႕ ကတိက၀တ္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈကို ဘုန္းဘုန္းတို႔အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီအလွဴဒါန အတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္။” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအား က်ပ္ေငြသိန္း (၂၇၀) ေထာက္ပံ့ကူညီလွဴဒါန္းမည္ဟု ကတိက၀တ္ထားရွိသည္ႏွင့္အညီ Huawei သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက မႏၱေလးရွိ သာသနာ့ေအာင္ေျမ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသို႔ က်ပ္သိန္း (၃၀) တန္ဖိုးရွိ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္၊ ဆီႏွင့္ အျခားလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား၊ လွည္းတြင္းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ က်ပ္သိန္း (၃၀) တန္ဖိုးရွိ အုတ္ခဲႏွင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ပစၦိမာရုံပရိယတၱိ  ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းသို႔ ေငြက်ပ္ သိန္း (၃၀) ႏွင့္ ကန္သုံးဆင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ က်ပ္ သိန္း (၃၀) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္း ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေခမာရာမသီလရွင္ေက်ာင္းသို႔ က်ပ္ သိန္း (၃၀) တန္ဖိုးရွိ လွဴဖြယ္ပစၥည္း မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဤလွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ မိုးရာသီ ကာလအတြင္း Huawei Myanmar က ေဆာင္ရြက္မည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ကိုးေက်ာင္းသို႔ လွဴဒါန္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Huawei သည္ တာ၀န္သိ၊ လူမႈစိတ္ဓာတ္ရွိရွိျဖင့္ ‘Huawei, Care Myanmar’ အမည္ရ အဆိုပါ လူထုအက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို  တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္္လ်က္ရွိပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္က သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း  ႏွင့္ဘိုးဘြားရိပ္သာ  ေျခာက္ခုသို႔  ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း (၁၃၀၀) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ခါခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္း အေမြ အႏွစ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၁,၀၀၀) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အေထာက္အပံ့၊ အကူအညီမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရလႊမ္းမိုးဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၂,၀၀၀) ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကယ္ဆယ္ေရးအိတ္မ်ား ၁,၀၀၀ ခန္႔လည္းေကာင္းေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ “Care Myanmar” အစီအစဥ္အျပင္ Huawei Myanmar ၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ShweInnlay

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*