အေကာင္းဆံုး လူေနမႈဘဝမ်ားကို ယူေဆာင္လာမည့္ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ Taiwain Excellence ကုန္စည္ ျပပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

 

ထိုင္ဝမ္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမွ ပံ့ပိုး ကူညီ၍ ထိုင္ဝမ္ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာင္စီ (TAITRA) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ယေန႔အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္သည့္ Taiwan Excellence သည္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုအတြက္ “ထိုင္ဝမ္ ထူးခြ်န္ဆု” မ်ား ရရွိထားေသာ အဆင့္ျမင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာျမင့္မားေသာ ICT ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ားထံ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ အခမ္းအနားအား ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္ Ball Room တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုင္ဝမ္ ထူးခြ်န္ဆုသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဖန္တီးထားေပးသည့္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေသာ  အရည္အေသြး ျမင့္မား၍ ဆန္းသစ္ေသာ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ဤသေကၤတပါရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ဒီဇိုင္း၊ အရည္အေသြး၊ ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို အေျခခံ၍ ထိုင္ဝမ္၏ ထူးခြ်န္ဆုမ်ားကို ထိုက္တန္စြာ ရရွိထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Taiwan Excellence 2017 သည္ လူအမ်ား သေဘာက် ႏွစ္သက္၍ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ၏ လူေနမႈဘဝမ်ားကို အဘက္ဘက္မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ နည္းပညာသစ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး Taiwan Excellence သည္ AUTO EXPO ျမန္မာ၊ POWER EXPO ျမန္မာႏွင့္ EXPO Taiwan 2017 ကုန္စည္ျပပြဲ အခမ္းအနားမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ ခန္းမတြင္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပသြားခဲ့ၿပီး ထိုျပပြဲအခမ္းအနားတြင္ ထိုင္ဝမ္ ထူးခြ်န္ဆုကို ရရွိခဲ့ၾကေသာ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ ၃၃ မ်ိဳးမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း ၆၅ မ်ိဳးကို ျပသခဲ့သည္။

ShweInnlay

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*