Latest post

Huawei သည္ ျပည္တြင္းလူထုအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ICT က႑အေပၚ တာ၀န္သိေၾကာင္း၊ တာ၀န္ခံေၾကာင္း၊ ကတိက၀တ္တည္ေၾကာင္းကို Myanmar CSR Report ျဖင့္ သက္ေသျပ

ကမာၻ႔ထိပ္တန္းသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ICT Solutions Provider ျဖစ္ေသာ Huawei က “ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ျခင္း” အမည္ရွိ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei Myanmar ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္း အနားကို ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီ  ျမန္မာႏိုင္တစ္ဝန္းရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၁၅ ခုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၅ ခုတို႔မွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား ၅၀ ကိုလည္း အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ Melia Hotel ၏ Innya Ballroom တြင္ ပညာသင္ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ယခုပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရိွခဲ့ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခဲြျခားမႈေပါင္းကူးေပးျခင္း၊ ကြန္ရက္တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ငန္း လည္ပတ္  ေစျခင္း၊စိမ္းလန္းေသာကမာၻေျမႀကီးတည္ ေဆာက္ေရးတြင္ကူညီပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအသိုက္အဝန္း ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ဟူေသာ Huawei ၏ CSR တည္ေဆာက္ပံု ကို အပိုင္းေလးပိုင္းျဖင့္ အက်ယ္တဝံ့ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္သည္ Huawei ၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Huawei အေနျဖင့္ လူတိုင္းဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္၊ အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္   ကြန္ရက္တည္ၿငိမ္စြာလုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ တစ္သမတ္တည္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေနပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳစင္တာ ႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Huawei ၏အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ ၆၅ ဦးက အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနပါသည္။ Huawei သည္ smartphone ထည့္ရန္သံုးေသာ ဘူး မ်ား ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈျမင့္မားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္မႈကို အေလးထားပါသည္။

တာဝန္သိစိတ္၊ လူမႈတာဝန္ေက်ပြန္ေသာႏိုင္ငံသားစိတ္အျပည့္ျဖင့္ Huawei သည္ “Care Myanmar”  လွဴဒါန္းမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ “ICT Talent Training” ပညာေရးအစီအစဥ္ဟူေသာ လူထုအက်ဳိးျပဳအစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း Care Myanmar မွလွဴဒါန္းသည့္  အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၆.၈ သိန္းတန္ဖိုးရွိေသာ လွဴဒါန္းမႈ ၁၅ ခုက ျပည္သူျပည္သား ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အက်ဳိးခံစား ရေစပါသည္။

Huawei Myanmar ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Zhang Liman မွ “Huawei က အၿမဲတမ္းသူလုပ္ေလ့ရိွတဲ့အတိုင္း တာဝန္သိတတ္မႈ ရိွၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ပံုစံျဖင့္ သူရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေလးစားစြာ ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ရိုးသားမႈ ရိွရိွ နဲ႔ တရားဥပေဒကိုလည္း လိုက္နာၿပီး ဒီလူမႈအသိုက္အဝန္း ကို ပါဝင္အက်ိဳးျပဳသြားမွာပါ။”

 

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ Huawei ကုမၸဏီ ကို အတူယူၿပီး တျခားတရုတ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြ အေနနဲ႔ CSR Report ေတြကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တစ္ခု မွာ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို တရုတ္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုကို ျပည့္ျပည္စံုစံု သိရိွနားလည္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္လုပ္ငန္းစုမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုညီမွ်တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ကို သိရိွေစပါတယ္။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Liang က အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဤအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၁၅ ခုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၅ ခုမွ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား ၅၀ အား ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း Huawei က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ပညာသင္ဆုရရွိသူတစ္ဦးလွ်င္ ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ စီ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းခိုင္မိုး မွ Huawei ျမန္မာ ရဲ႕ ပညာေရးအေပၚ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးမႈ အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ အပ္ႏွင္းေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုဝန္ႀကီးမွလည္း ေခတ္သစ္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ အားလံုးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေနၿပီး ယခုလိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ နည္းပညာ ေခတ္ ကို အမွီလိုက္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္ လို႔  သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုေျပာင္းလဲလာေနေသာ နည္းပညာမ်ား ကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယခုမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ က ႀကိဳးစားသြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ မ်ား အေရးပါသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္တိုးတက္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ပိုလို႔ပင္အေရးပါေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ Huawei ၏ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ယေန႔အခမ္းအနား သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္ ၂၀ ဦး၊ တကၠသိုလ္မ်ား ပါေမာကၡ ၂၀ ဦး၊ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၇၀ ခန္႔ ႏွင့္ ဂုဏ္သေရရိွ ဧည့္သည္ ၁၀၀ ဦးခန္႔ မွ အခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “Connecting the Future” အမည္ရွိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ Global Sustainability Report တြင္ “ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း  ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏို္င္ငံ အေျမာက္အမ်ားတြင္ ICT ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္ရွိေနသည္ဟုဆိုပါသည္။ Chairwoman of the Board ျဖစ္ေသာ Sun Yafang က “ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔ အတူပူးေပါင္းၿပီး လူတိုင္း အရာဝတၳဳတိုင္း ကိုဆက္သြယ္ရန္၊ ေရရွည္ တည္တံ့တဲ့၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိတဲ့ကမာၻႀကီးကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။

၂၀၁၆ Sustainability Report ထုတ္ျပန္သည့္အခမ္းအနားတြင္ Corporate Sustainable Development Committee ၏ Chairman ျဖစ္ေသာ Kevin Tao က  “လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ တန္ဖိုးထားမႈေတြ ဖန္တီး ေပးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္  ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ  ေရရွည္တည္တံံ့ခိုင္ၿမဲ  ေအာင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပါင္းစပ္သြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က ေရရွည္တိုးတက္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္လို႔ Huawei အတြက္ ေတာင့္တင္းခိုင္ခန္႔တဲ့ေဂဟစနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားၿပီး Huawei ၏ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*