Latest post

“Role of Media in Bridging Digital Divide” မီဒီယာအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ

ICT နည္းပညာ က႑ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ဒီဂ်စ္တယ္ ကြာဟမႈကို တံတားသဖြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ မီဒီယာ၏အခန္းက႑ အေရးပါမႈ ကို မီဒီယာအသိုက္အဝန္း အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရိွနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပ

 ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ Huawei Myanmar သည္ “Role of Media in Bridging Digital Divide” အမည္ရိွ မီဒီယာအလုပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္း ႏွစ္ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို Melia Hotel ၏ Function Room 4 တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ မွ ၁၂ ရက္ေန႔ထိက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ICT နည္းပညာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေျခခံက်ၿပီး အေရးပါေသာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို မီဒီယာမ်ား ပိုမိုသိရွိလာေစရန္၊ ကမာၻ႔ဒီဂ်စ္တယ္က႑တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳလ်က္ရိွၾကေသာ လုပ္ငန္းသံုးအဆင့္နည္း ပညာေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ကို  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရိွ ICT ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေနအထားျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ တင္ျပလာႏိုင္ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ယင္းနယ္ပယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻတလႊားရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္းပိုမိုတိုးတက္မ်ားျပားလာပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၏အခန္းက႑တြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွေပါင္းစပ္ထားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာမ်ား၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ သတိျပဳမိလာေစရန္ ထိေရာက္မႈရိွရိွ ဖန္တီးတင္ဆက္ေပးႏိုင္ေသာ သတင္းမီဒီယာ သည္ အဓိကအေရးပါသည့္ က႑တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

ICT က႑ တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလ်က္ရိွၿပီး မီဒီယာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ ရိွသည့္ panel speaker မ်ားမွ ျပည္သူတို႔၏လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေလးေပးဖန္တီးတီထြင္ထားသည့္ အဓိကအေရးပါသည့္ နည္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာ Safe City နည္းပညာ ကဲ့သို႔ ICT ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ကိုသာမက အေျခခံက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ICT ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရိွေနသည္ကို ပိုမိုသိရိွလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ Huawei Myanmar သည္ တိုးတက္လာသည့္ ICT က႑၊ နည္းပညာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ကို မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္ ျပည္သူလူထု မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွလာ နားလည္လာေစဖို႔အတြက္  ျဖန္ေဝတင္ျပရာတြင္ မီဒီယာ သည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမိေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Panelist မ်ားအနက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Digital Economy Development Committee အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းသူရသက္မွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။ “အခုဆိုရင္ အေမရိကန္ နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကို စိတ္ဝင္စားလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ေငြေပးေခ်မႈနဲ႔  ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ေတြမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီလုိအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ နဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ႀကီးထြားလာေစဖို႔ Huawei လိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား က အစိုးရနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Huawei Myanmar, Public Affairs and Communication ၏ Director ျဖစ္သူ Mr. Zhu Bob မွ သူ၏အဖြင့္မိန္႔ခြန္း တြင္ တိုင္းျပည္၏ဒီဂ်စ္တယ္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ႏွင့္ ယခု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ “အရင္က ဆို လူေတြ က သတင္းစာ နွင့္ ေရဒီယိုု လိုမ်ိဳး သမာရိုးက် သတင္း channel ေတြကိုပဲ သံုးခဲ့ၾကတယ္။ အခုဆိုရင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို website ေတြ Facebook စတဲ့ မီဒီယာ channel အသစ္ေတြကို အသံုးျပဳေနပါၿပီ။ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ မီဒီယာ ကေနတဆင့္ ICT နည္းပညာေတြကို ျပည္သူလူထု က ပိုၿပီးအစြမ္းထက္ၿပီး အက်ိဳးရိွေစမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္အသံုးျပဳလာေအာင္ တင္ျပေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ICT အခန္းက႑ဟာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရအတြက္တင္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူေတြအတြက္ ပါ အသစ္ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ ICT ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြ နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္ၿပီးအက်ိဳးရိွတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို  ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ မီဒီယာ ဟာ အေရးပါတဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။” ဟု သူ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ယင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ panel speaker မ်ားထဲမွ speaker ျဖစ္သူ Information Matrix Co. Ltd ၏ CEO ႏွင့္ Managing Director ျဖစ္သူ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္းကလည္း e-Government ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးရိွရိွႏွင့္ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဆိုိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း မွ ယခင္အခ်ိန္ကာလ က e-Government စနစ္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အဓိကအတားအဆီးမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး သည္ ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ၎မွာအဆီးအတားမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ e-Government ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ အေျခအေန ကို သံုးသပ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

မီဒီယာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားသည္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားေပၚအေျခခံထားေသာ ေလ့က်င့္မႈအပိုင္းမ်ား ႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား ကိုပါ အတူတကြ ေဆြးေႏြးမွ်ေဝခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းအျပန္အလွန္တံု႔ျပန္မႈရွိေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတူညီသည့္ေဒသအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီး တြင္ရိွၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ တိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အတူ ICT နည္းပညာ အရင္းအျမစ္မ်ား ၏ အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေပၚလာရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကို အေကာင္အထည္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ေပးရာတြင္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည့္ သတင္းမီဒီယာ က႑အတြက္ ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီဒီယာ အသိုက္အဝန္းတြင္ ICT နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိအျမင္မ်ား ပိုမိုႂကြယ္ဝလာေစရန္အတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အလိုငွာ ကမာၻ႔ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Huawei Myanmar သည္ ဘာစီလိုနာ၊ ရွန္ဟိုင္း၊ ရွန္ဇန္၊ ေဘက်င္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ဘန္ေကာက္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မီဒီယာေလ့လာခရီးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 

ShweInnlay

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*