Huawei က ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေပးမည္

လုပ္ငန္းက႑၀န္းက်င္သစ္(New Industry Environment) ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံသစ္မ်ား (New Cooperation Modes) ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေျဖရွင္းေပးမႈအသစ္မ်ား (New Business Solutions) မက  ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဘာစီလိုနာ၊ စပိန္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈ – MWC ၂ဝ၁၈ မက်င္းပမီ အႀကိဳေန႔တြင္ က်င္းပသည့္   Huawei Digital Transformation Forum တြင္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ား၌ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးမႈ အရွိန္တိုးျမႇင့္ေပးမည့္ ကတိက၀တ္ကို Huawei က ပုံေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Huawei သည္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ေဂဟစနစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း broadband coverage ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုင္းျခား ကြာဟမႈ digital divide မ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေစသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ Solution မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရင္း   Operator မ်ား၊ ျပည္တြင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ အျခားေသာလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ICT အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထိုင္ခ်တပ္ဆင္ထားေသာ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ Access ရယူသုံးစြဲမႈ သည္ မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္းလ္ အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲသူ ဦးေရ သန္း ၄၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး Broadband service ျဖင့္သုံးစြဲသူမိသားစုေပါင္း သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻတြင္ အင္တာနက္ access မရေသးသူ လူဦးေရ ၃ ဘီလီယံ ရွိေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းပင္ မရွိၾကေသးသူေပါင္း သန္း ၈၇၀ ရွိေနပါသည္။ မိသားစုေပါင္း ၁.၁ ဘီလီယံမွာ Broadband ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိၾကေသးေခ်။ လူဦးေရသိပ္သည္းေသာ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းလ္လက္ခံသုံးစြဲမႈ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ GDP တိုးျမင့္လာမႈႏွင့္အတူ ၀င္ေငြ၏ အခ်ဳိး အဆ အေျမာက္အမ်ားကို အသံႏွင့္ေဒတာလုပ္ငန္းမ်ား (voice and data services မ်ား)တြင္ သုံးစြဲလာၾကပါ သည္။ ဤအခ်က္က Operator မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးေနပါ သည္။ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားရွိ လူဦးေရ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္သည္ ေနာင္လာမည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး Traffic ရရွိမႈမွာ ၅ ဆမွ ၁၀ ဆအထိ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားတြင္ Network တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဟန္႔တားသည့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံႏွင့္ လုပ္ငန္းေဂဟစနစ္မ်ားဟူေသာ အတားအဆီးမ်ားရွိေနပါသည္။ ဤအေၾကာင္းခံမ်ားက ၀င္ေငြတိုးတက္ ရရွိမႈကို ေႏွးေကြးေစၿပီး Network တည္ေဆာက္မႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္မ်ားကို ျမင့္ တက္ေစပါသည္။

Huawei Carrier BG ၏ Vice President ျဖစ္ေသာ Zhou Jianjun က ” ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ေတြ ရဲ႕ ဧရာမအခြင့္အလမ္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ Operator ေတြအေနနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အေျခခံတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႔၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကေနျပန္ရတဲ့ အျမတ္အစြန္း (ROI) တိုးပြားေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Operator ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ Network ေတြမွာ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ Huawei က အဓိကက႑သုံးခုမွာ အထူးစူးစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔အတူတြဲၿပီး ICT အေျခခံအေဆာက္အအုံ အတြက္ ပြင့္လင္းတဲ့၊ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိး ရွိ ေစတဲ့ ေဂဟစနစ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ အာ႐ုံစိုက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး Operator ေတြအေနနဲ႔ ၀င္ေငြရရွိမႈလမ္းေၾကာင္းသစ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးေပးရင္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ေတြမွာ ဘ၀အရည္အေသြးေတြ တိုးတက္ျမင့္မား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းက႑၀န္းက်င္သစ္ (New Industry Environment)

ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားတြင္  အားနည္းေနေသာ  ICT အေျခခံအေဆာက္အအုံက အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ အထက္မွေအာက္သို႔ အထက္အဆင့္ဒီဇိုင္း top-down top-level design ၊ ေပါင္းစည္းစီမံျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေပးမႈတို႔ကို အစပ်ဳိးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္ ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုင္းျခားကြာဟမႈ digital divide မ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို လက္မလႊတ္တမ္း အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း မေလးရွားအစိုးရသည္ ICT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အေလးထားဆက္သြယ္မႈရွိလာပါသည္။ သုံးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးက တိုင္းျပည္၏ GDP တိုးတက္မႈတြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခ်ဳိးအဆပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ကမာၻတြင္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခံရပါသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံသစ္မ်ား (New Cooperation Modes)

Operator မ်ား ROI ကို အခ်ိန္တိုအတြင္းရရွိႏိုင္ေအာင္၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈႏွင့္ Network တည္ေဆာက္မႈတို႔တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လည္ပတ္မႈတို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ကူညီေပးရင္း Huawei သည္ ေဂဟစနစ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူတြဲၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံသစ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ Operator မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဂဟစနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ တာ၀ါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ လက္ရွိ အမ်ားသုံး Public assets မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ Huawei က ကူညီေပးပါသည္။ FTTH လုပ္ငန္းမဟာမိတ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားေစရန္ အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမဟာမိတ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေျဖရွင္းေပးမႈအသစ္မ်ား (New Business Solutions)

Huawei သည္ operators မ်ားႏွင့္အတူတြဲ၍ ဆန္းသစ္ေသာ business solutions မ်ား Series ကို ကမ္းလွမ္း ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ Network ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းမႈ တိုးျမင့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ အိမ္မ်ားတြင္ Broadband ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လ်င္ျမန္စြာ အသုံးျပဳရန္၊ လုပ္ငန္း Site အလားအလာပိုေကာင္းေအာင္ႏွင့္ အသံလႈိင္းစြမ္းရည္ကို မ်ားႏိုင္သမွ်အမ်ားဆုံးရေအာင္ လက္ရွိ Network ႏွင့္ အမ်ားသုံး Public assets မ်ားကို Leverage အျပည့္ရရွိေစရန္ တို႔အတြက္  ယင္း Solutions မ်ား ကို အစျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ Solution မ်ားသည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားတြင္ Operator မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။

l  CloudAIR spectrum cloudification နည္းပညာက အိႏၵိယႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ အသံလႈိင္းစြမ္းရည္ကို မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သမား႐ိုးက် အသံလႈိင္းမွ်ေ၀ျခင္း Solution မ်ားႏွင့္ မတူ သည္မွာ CloudAIR သည္ ကြဲဲျပားျခားနားေသာ ေရဒီယို Access နည္းပညာ radio access technologies (RATs) မ်ားအား အသံလႈိင္းရင္းျမစ္မ်ားကို အင္အားျပည့္မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ spectrum cloudification ကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ဤ solution က 3G ႏွင့္ 4G networks မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစၿပီး Traffic ေႏွာင့္ယွက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစပါသည္။

l  RuralStar solution ကို အာဖရိကရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ား၏ network coverage ကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သုံးစြဲသူေပါင္း သန္း ၈၀ ခန္႔ကို ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ Base station ေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံး ခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး  သုံးစြဲသူေပါင္း သန္း ၁၈၀ ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါမည္။

l  မြန္ဂိုးလီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔တြင္ wireless-to-the-x (WTTx) က တြက္ေျခကိုက္ေသာ အိမ္သုံး Broadband service ကို ပံ့ပိုးေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မြန္ဂိုးလီးယားႏွင့္ ေမာ္႐ိုကို တို႔တြင္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း Broadband connection မ်ားကို မိသားစု ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအတြက္ အသီးသီးပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ အီဂ်စ္တို႔တြင္ user experience ကို တိုး ျမင့္ေစရန္အတြက္ အစဥ္အလာ ေၾကးေကဘယ္လ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္အသုံးျပဳပါလိမ့္မည္။

l  Mobile Money က ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးပါ၀င္ထည့္သြင္းျခင္းကို ဦးေဆာင္ေပးေနပါသည္။ Operators မ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ Bank transaction မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ Mobile Money ကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။

MWC 2018 ကို စပိန္ႏိုင္ငံ ဘာစီလိုနာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပပါ လိမ့္မည္။ Huawei ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ Solution မ်ားကို Fira Gran Via ခန္းမ ၁ တြင္ ျပခန္းအမွတ္ 1J50၊ ခန္းမ ၃ တြင္ ျပခန္းအမွတ္ 3I30 ႏွင့္ ခန္းမ ၄တြင္ Innovation City zone တို႔၌ ျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။. အေသးစိတ္ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ http://www.huawei.com/mwc2018/ တြင္ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ သည္။

ShweInnlay

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*