ရိုေမးနီးယားတြင္ လိင္တူလက္ထပ္မႈပိတ္ပင္ရန္ ဆႏၵခံယူပဲြက ်င္းပရာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားျပား

ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ လက္ထပ္ျခင္းဟူသည္မွာ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမတို႔ၾကားက ေပါင္းစည္းမႈ
ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရအဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵမဲေကာက္ခံရာ
ကန္႔ကြက္သူမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေခ်။


ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ လက္ထပ္ျခင္းဟူသည္မွာ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမတို႔ၾကားက ေပါင္းစည္းမႈ
ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရအဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵမဲေကာက္ခံရာ
ကန္႔ကြက္သူမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လိင္တူ လက္ထပ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ တားျမစ္ရန္
၂ ရက္တာ ဆႏၵမဲေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္းလိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲဗ်ဴရိုမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံသား ၂၀ ဒသမ ၄
ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည္။


ဘာသာေရးအေျခခံသည့္ ေရွးရိုးစြဲအဖြဲ႔ၾကီးျဖစ္ေသာ Coalition for the Family အုပ္စုက
ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵမဲခံယူပြဲက်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုင္အိုရီကာ ဒန္စီလာက ေျပာၾကားရာတြင္ ” ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တဲ့ စံႏႈန္းတန္ဖိုး
ရွိတဲ့ဘက္ကို မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕အျမင္ကို ေဖာ္ျပေရးဟာ ေလာကနီတိ တာဝန္တစ္ရပ္
ပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

(လိင္တူလက္ထပ္မႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပေနၾကပုံ)

လက္ရွိအားျဖင့္ ရိုေမးနီးယားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ လိင္ကို အတိအက်
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ လက္ထပ္ျခင္းဟူသည္မွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွစ္ဦးၾကားက
ေပါင္းစည္းမႈ..ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။


ေရွးရိုးအျမင္ရွိသူ အုပ္စုကမူ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတို႔ၾကားက
ေပါင္းစည္းမႈဟု ေျပာင္းလဲအနက္ဖြင့္လိုလ်က္ရွိၾကသည္။
ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ လိင္တူဆက္ဆံမႈကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီးတရားဝင္ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။

cherie (shweinnlay)

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*