ကေလးမ်ားကို ရိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းအား အေရးယူရန္ ျပင္သစ္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲအတည္ျပဳ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားအား ကိုယ္ခႏၶာကို နာက်င္ေစေအာင္ ရိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းအား အေရးယူရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိဘမ်ားက ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ရိုက္ႏွက္ဆံုးမေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားခဲ့သည္ည။

ယခုအခါတြင္မူ ဥပေဒသစ္အရ သားသမီးမ်ားကို ရိုက္ႏွက္ဆံုးမခြင့္ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။

ဥပေဒသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ မိဘၾသဇာကို က်င့္သံုးရာတြင္ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးမွ မသံုးဘဲ က်င့္သံုးရမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ႏႈတ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ၅၁-၁ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ကလည္း ရိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းကို တားျမစ္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား ရိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိဥပေဒမ်ားအရ မိဘမ်ားက ရိုက္ႏွက္ျခင္းကိုမူ တားျမစ္ထားျခင္း မရွိေသးေခ်။

ဥေရာပအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ ကေလးမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းကို ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ တားျမစ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္သစ္တြင္ တားျမစ္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပေကာင္စီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေကာ္မတီကလည္း ကေလးမ်ားအေပၚ ရိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ဳိးစံုကို တားျမစ္ရန္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အကယ္၍ ယခုဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္မည္ဆိုပါက ကမၻာေပၚတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ရိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ၅၅ ႏိုင္ငံေျမာက္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Wigwam (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*