ရဝမ္ဒါတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္

ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ ကိုင္ေဆာင္မႈသည္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္၏။

ကမၻာေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ညစ္ညမ္းမႈ အက်ပ္အတည္းၾကီးကို လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ျပီး ရဝမ္ဒါသည္ ဖိဖိစီးစီး ကိုင္တြယ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားျပီး က်န္းမာေရးက႑ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္မႈအတြက္သာ ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ပလတ္စတစ္အိတ္သယ္ယူကိုင္ေဆာင္လာေၾကာင္းလက္ဝယ္ေတြ႔ရွိပါက ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္တို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမ်ဳိးလည္းျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။

အာဖရိကတိုက္ရွိ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကင္ညာတြင္လည္း ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းခဲ့ရာ ပလတ္စတစ္အိတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ၄ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြဒဏ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၉၀၀၀ ခန္႔အထိျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္ေစရန္ ျပဌာန္းထားသည္။

ရဝမ္ဒါႏွင့္ ကင္ညာကဲ့သို႔ တင္းၾကပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္မႈမ်ဳိးမရွိေသာ္လည္း တရုတ္၊ ျဗိတိန္၊ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ မေလးရွားတို႔ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တြင္လည္း တစ္ကိုယ္ရည္သံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢကလည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပလတ္စတစ္အိတ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ေစရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္(WEF) တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္တန္ခ်ိန္ ၁၅ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၁၁ သန္းခန္႔အထိ ရွိလာသည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါပမာဏမွာ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ႏွစ္ဆခန္႔ဆက္လက္ျမင့္တက္လာဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ပိုလီမာသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ၾကာျမင့္မွသာ ေဆြးေျမ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ မေကာင္းက်ဳိးသာ ေပးစြမ္းသည့္အရာျဖစ္သည္။

ပင္လယ္တြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေရသတၱဝါတို႔၏ အစာအိမ္မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားျဖင့္ အျပည့္အသိပ္ျဖစ္ေနသည္ကို မ်ားစြာေတြ႔လာရလ်က္လည္း ရွိသည္။

စကၤာပူနည္းပညာတကၠသိုလ္မွတြဲဖက္ပါေမာကၡ ဆက္ခ္တန္ကမူ ပလတ္စတစ္အသံုးျပဳမႈျမင့္တက္ရျခင္း၏ အဓိကတရားခံမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္သို႔သာ လိုက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“စားသံုးသူေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့အရာေတြကို ဝယ္ယူၾကတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြကလည္း စားသံုးသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ ထုတ္ကုန္မ်ဳိးေတြ ၾကံဆထုတ္လုပ္ၾကတယ္”ဟု ပါေမာကၡတန္က ေျပာၾကားသည္။

စကၤာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္မွ ဓာတုေဗဒပါေမာကၡ ဆူရက္ရွ္ ဗီလီယာဗက္ေတးလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ စားသံုးသူ၏ လိုအပ္ခ်က္မွာ ေရွ႕တန္းဦးစားေပးျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ စိတ္ခံယူပံုႏွင့္ ေနထိုင္ျပဳမူပံုတို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္အသံုးျပဳမႈကို ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းကာ ကာကြယ္ၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ကမူ တစ္ကိုယ္ရည္သံုး ပလတ္စတစ္မ်ားကို တားျမစ္ပါက ထုတ္လုပ္သူတို႔အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျပဳမည့္ အျခားအလွည့္အေျပာင္းအရာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကံဆထုတ္လုပ္ဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။

စကၤာပူတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွ ပလတ္စတစ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာကြန္ဖရင့္တြင္ တြဲဖက္ပါေမာကၡ တန္ႏွင့္ ပါေမာကၡဆူးရက္ရွ္တို႔လည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကြန္ဖရင့္တြင္ ပင္လယ္ျပင္မ်ားအတြင္းမွ ပလတ္စတစ္မ်ားအေရးကို ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပလတ္စတစ္အသံုးမျပဳေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ဖက္ရွင္တစ္ရပ္သဖြယ္သာျဖစ္ေနေသးျပီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚရန္ အလွမ္းေဝးလွေသးသည္။

ပါေမာကၡ ဆူးရွက္ရွ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရလူတစ္ဦးခ်င္း၏ တစ္ေန႔တာ ပလတ္စတစ္အိတ္သံုးစြဲမႈ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတစ္ခုစီ၏လူဦးေရႏွင့္တြက္မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္မ်ားျပားသည့္ပမာဏတစ္ခုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

၅ႏွစ္သမီးႏွင့္ ၂ ႏွစ္ခြဲအရြယ္သားျဖစ္သူတို႔အတြက္ ေနအိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ကေလးကစားရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သူ မစၥက္ ဆိုဖီယာ

ပလတ္စတစ္ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္စတင္အသံုးျပဳလာသည္မွာ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ကာလမ်ားတြင္ သိပ္သည္းဆမ်ားသည့္ ပိုလီ အီသိုင္းလင္းကို တီထြင္လိုက္ျပီးေနာက္ပိုင္းျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္အိတ္တို႔သည္ တာရွည္ခံကာ တန္ဖုိးနည္းပါးစြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လႊင့္ပစ္လွ်င္ ေငြတန္ဖုိးဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳလာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ လႊင့္ပစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စနစ္အေပၚ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္လာေစေတာ့သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔…ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ေလွ်ာ့သံုးၾကပါစို႔။

Yellow Champac (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*