လက္ကိုၾကည့္ရံုျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ငယ္ပါအရြယ္အစားကို သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကိုရီးယားဆရာဝန္မ်ားေတြ႔ရွိ

ေတာင္ကိုရီးယားဆရာဝန္မ်ား၏ သုေတသနအရ လက္ကိုၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လိင္အဂၤ ါအရြယ္အစားကို သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ကိုရီးယားဆရာဝန္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို Asian Journal of Andrology ပါ ေဆာင္းပါးမ်ားကလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံလ်က္ရွိေနၾကသည္။

လက္ကိုမည္သုိ႔ၾကည့္ရမည္နည္း၊ လက္ဖဝါးအၾကီးအေသးကို ၾကည့္ရႈရျခင္းေလာ။

မဟုတ္ပါ။ လက္သူၾကြယ္၏ အလ်ားသည္ လက္ခလယ္ႏွင့္ တူညီသူမ်ားသည္ ေယာက်္ားပီသသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

သုေတသီတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ အဆိုပါ လက္အေနအထားႏွင့္ ေယာက်္ားပီသေသာ လိင္အဂၤ ါတို႔အၾကားတြင္ ဆက္ႏႊယ္မႈၾကီးမားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ဆရာဝန္မ်ားသည္ အသက္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို တိုင္းထြာေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဆရာဝန္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လိင္အဂၤ ါမ်ားကို လိင္စိတ္ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ႏွင့္ မျဖစ္ေပၚခ်ိန္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ တိုင္းတာခဲ့ျပီး လက္ခလယ္ႏွင့္ လက္သူၾကြယ္တု႔ိ၏ အေနအထားမ်ားကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ လက္ခလယ္ႏွင့္ လက္သူၾကြယ္အၾကား အကြာအေဝး နည္းပါးေလေလ၊ ေယာက်္ားပီသေလေလျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။

ဆရာဝန္တို႔၏ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ လက္ခလယ္ႏွင့္ လယ္သူၾကြယ္အၾကား ပွ်မ္းမွ် ကြာျခားခ်က္မွာ ၀ ဒသမ ၉၇ စင္တီမီတာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုအကြာအေဝးထက္ပို၍ နီးျခင္း၊ ပို၍ေဝးျခင္းတို႔ကိုၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လိင္အဂၤ ါအရြယ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ မေရာင့္ရဲတတ္ၾကေၾကာင္း၊ မိန္းကေလးတို႔အတြက္မူ ယင္းအေၾကာင္းရပ္မွာ အဓိကဟု မယူဆၾကေၾကာင္း၊ တနည္းဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ခ်စ္သူ၏ လိင္အဂၤ ါအရြယ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိတ္မေက်နပ္မႈျဖစ္ေလ့မရွိေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္မ်ားစြာတြင္ ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တကၠသိုလ္၏ ေလ့လာခ်က္အရ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ခ်စ္သူ၊ ခင္ပြန္းအေပၚ စိတ္ေက်နပ္ၾကျပီး၊ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ႏွစ္သက္ဆႏၵရွိၾကကာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ ေသးငယ္မႈကိုသာ လိုလားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အျခားေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ လက္ညိွဳးႏွင့္ လက္သူၾကြယ္ထိပ္မ်ား တစ္တန္းတည္းျဖစ္ေနပါက ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္သာ လိင္ဆက္ဆံရန္ စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ျပီး လက္ညွိဳးမွာ လက္သူၾကြယ္ေအာက္ နိမ့္ေနပါက လိင္တူဆက္ဆံေလ့ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Yellow Champac (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*