ခ်စ္တင္းမ်ားမ်ားေႏွာလွ်င္ အမ်ဳိးသားတို႔ ငယ္ပါဖြံ႔ျဖိဳးလာႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား

အဂၤလန္ႏို္င္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ဒီဗြန္ခရိုင္ရွိ သုေတသနတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အိတ္ဇီတာ တကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ခ်စ္တင္းမ်ားမ်ားေႏွာျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားတို႔၏ လိင္အဂၤ ါဖြံ႔ျဖိဳးလာေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခုေတြ႔ရွိခ်က္ကို Evolution journal တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျပီး မၾကာခဏခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားတို႔၏ မ်ဳိးပြားအဂၤ ါဖြံ႔ျဖိဳးလာေစႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေလ့လာခ်က္ကို ႏြားေခ်းပိုးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မိတ္လိုက္မႈ အၾကိမ္ေရမ်ားျပားသည့္ ႏြာေခ်းပိုးအဖိုေကာင္မ်ားတြင္ လိင္အဂၤ ါဖြံ႔ျဖိဳးလာၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

သိပၸံပညာရွင္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ အဖိုမ်ားတြင္သာမက အမေကာင္မ်ားတြင္လည္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ေတြ႔ခဲ့ရရာ ထိုျဖစ္စဥ္ကို သိပၸံပညာရွင္ မီဂန္ဟက္ဒ္က “ပူးတြဲ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္”ဟု ေခၚေဝၚခဲ့သည္။

ႏြားေခ်းပိုးမ်ားကို အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲကာ ေလ့လာခဲ့ရာ အုပ္စုတစ္ခုမွာ မိတ္လိုက္မႈအၾကိမ္ေရမ်ားျပားသည့္အုပ္စုျဖစ္ျပီး က်န္အုပ္စုမွာ မိတ္လိုက္မႈ အၾကိမ္ေရနည္းပါးသည့္ အုပ္စု ျဖစ္သည္။

အိတ္ဇီတာ တကၠသိုလ္

ထိုသို႔ေလ့လာရာတြင္ မိတ္လိုက္မႈအၾကိမ္ေရမ်ားသည့္ အုပ္စုမွ အဖိုေကာင္မ်ားတြင္ မ်ဳိးပြားအဂၤ ါမ်ား လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ျဖိဳးလာသည္ကို ေတြ႔ရျပီး မိတ္လိုက္မႈနည္းပါးသည့္ အုပ္စုမွ အဖိုေကာင္မ်ားတြင္မူ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။

သိပၸံပညာရွင္တို႔က အဆိုပါေလ့လာခ်က္ကို ႏြားေခ်းပိုးတို႔၏ မ်ဳိးဆက္ ၁၀ ခုတိုင္ ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေတြ႔ရွိခ်က္ရလဒ္မွာ လူသားတို႔အေပၚ အက်ဳိးရွိေစႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လူသားတို႔တြင္လည္း အလားတူ ရလဒ္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိ၊ မရွိကိုမူ မသိႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း သိပၸံပညာရွင္တို႔က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုေတြ႔ရွိခ်က္မွာ သတၱေလာကရွိ အျခားမ်ဳိးစိတ္မ်ားတြင္လည္း ခ်စ္တင္းေႏွာမႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးပြားအဂၤ ါမ်ား ေျပာင္းလဲလာပံုကို ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္မည့္ တံခါးဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အိတ္ဇီတာ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ေပါလ္ ေဟာ့ပ္ဝုဒ္က ေျပာၾကားသည္။

Yellow Champac (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*