Latest post

ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္းမွ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ေဇာတိကရန္ပံုေငြ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ နွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ Safety,Security, Health and Environment Forum

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေဒသရွိ  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္  ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးမည္ဟူေသာကတိက၀တ္ကို  ျဖည့္ဆည္းေသာအားျဖင့္ ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊  လုံၿခဳံေရး၊  က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုဖလွယ္ၾကသည့္ ၂၀၁၉ SSHE Forum ကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သလို ယခုဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပေသာ  

ေဇာတိကရန္ပံုေငြ  ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲမွရရိွေသာ ရန္ပံုေငြ  စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ၃၃,၀၀၀ ေက်ာ္ကို  ႏြမ္းပါးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ႏြမ္းပါးေသာကေလးငယ္မ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပ့ံပိုးေပးျခင္းႏွင္ ့လူေနမႈ အေျခအေနကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ပီတီတီအီးပီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံစီးတီးေဂါက္ကြင္းတြင္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္  ေဇာတိက ရန္ပံုေငြ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲမွ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္  ေဒၚလာ  ၃၃,၃၅၀  ကိုတိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သနပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ  မဟာေဗာဓိ (YGW) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းသို႔ မတည္လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေငြျဖင့္  အေဆာက္အဦးသစ္တစ္ေဆာင္  ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္  ေနထိုင္ၾကေသာခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္ ၅၄၀ ဦးအတြက္ အ၀တ္အစားမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား၊  ေက်ာင္းလြယ္အိတ္မ်ားစသည့္ လိုအပ္ေနေသာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းတို႔တြင္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာေဗာဓိ (YGW) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဥဴးေတဇိႏၷက “ဘုန္းဘုန္း တို႔ေက်ာင္းကို၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ၿပီးမိဘမဲ့ကေလးမ်ားေက်ာင္း အျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ Yellow Generation Wave အဖြဲ႕အစည္းက တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ေက်ာင္း ၁၇ေက်ာင္းထဲကတစ္ေက်ာင္းအပါအ၀င္ပါ။ လက္ရွိ ၂ လသားကေန အသက္၂၀ အရြယ္ရွိ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါး တဲ့  ကေလး ၅၃၆ ဦး ကို  ေစာင့္ေရွာက္ထားပါတယ္။” ဟု မိန္႔ၾကားပါသည္။

“ေက်ာင္းကိုေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ကေလးေတြကို ပညာသင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕   လွဴဒါန္းမႈေပၚ ဘုန္းဘုန္းတို႔ အမ်ားႀကီးမွီခိုအားထားရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ကေလးေတြက ထန္းလက္မိုး၀ါးတဲေလးေတြမွာ မျပည့္မစုံေနေနရေတာ့ အထူးသျဖင့္ မိုးတြင္းနဲ႔ ေဆာင္းတြင္းေတြမွာ  အမိုးအကာ မလုံၿခဳံပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း “ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္း နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ေတြရဲ႕ ပါ၀င္လွဴဒါန္းမႈက  ဘုန္းဘုန္းတို႔အတြက္အမ်ားႀကီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးျပဳတယ္။ သူတို႔ရဲ႕  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး အေထာက္အကူျဖစ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း  ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။” ဟု ထပ္မံမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာလူမႈ၀န္းက်င္ရွိ ခ်ဳိ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူကေလးမ်ား၊ လူႀကီးမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္  လူေနမႈပုံစံကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ေဇာတိကရန္ပံုေငြ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္းက ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ PTTEP Thailand ႐ုံးခ်ဳပ္၊ ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ  ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား စုစုေပါင္း ၁၆၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ေဇာတိကရန္ပံုေငြ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲစတင္ကတည္းကဆိုလွ်င္ ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္း ႏွင့္  ၎၏လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ မလိခအမ်ဳိးသမီးေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ က်ဳိက္၀ိုင္းအမ်ဳိးသား  ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ မိဘမဲ့ေက်ာင္း၊ န၀ရတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္း၊ လိုတရဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ 

မဟာေဗာဓိ (YGW) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္း တို႔ အစရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၆   ေက်ာင္းအတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုမတည္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး  ျဖစ္ပါ သည္။

ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္း ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္ေသာ Mr. Piya Sukhumpanumet က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရရွည္လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အျဖစ္လုပ္ကိုင္သူအေနျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႀကီးရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းရွိလူမွုအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ျပန္လည္ထည့္၀င္ကူညီတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕  ဦးစားေပး  ေဆာင္ရြက္မႈေတြထဲက တစ္ခုပါ။ ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္း အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမွုအသိုင္း အ၀ိုင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္နယ္ပယ္ေတြကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ  တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ပါ၀င္ရတာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္း သည္ ေဇာတိကရန္ပံုေငြ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲအျပင္ Safety, Security, Health and Environment (SSHE) ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တြင္ပါ၀င္ခဲ့ ပါသည္။

SSHE Forum သည္  ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္း ၏ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္စုေ၀းေတြ႕ဆုံၾကၿပီး  လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မိမိတို႔၏ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိပညာ မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းေ၀မွ်ဖလွယ္ၾကရာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ေသာ ယခုႏွစ္ Forum ကို လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအား ႏွင့္စီမံကိန္းဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဟန္ေဇာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း မေက်မနပ္ တိုင္တန္းျခင္းမ်ားကင္းစင္ျခင္း ၊ ဆီယိုဖိတ္မႈကင္းစင္ျခင္း နွင့္ ထိခိုက္မႈလုံး၀ကင္းစင္ျခင္း ကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္  “SSHE Target Zero” သို႔ ေရာက္ရွိေရး တို ့ကို အဓိကဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္စီမံကိန္းဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဟန္ေဇာ္က “ဒီေန႔မွာ  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန နွင့္ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ ကုမၸဏီေတြက  မွ်ေ၀ေပးမယ့္ ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းေတြ၊ က်န္းမာေရးနဲ႕ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံးက်င့္ထုံးေတြကို  ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန ရရွိမယ့္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ  အေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေတြဆီျပန္လည္ယူေဆာင္သြားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေတြကို တိုးျမင့္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ပီတီတီအီးပီ၏ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔ကလည္း ပီတီတီအီးပီ၏ SSHE ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ပိုမို ခိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ဤလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတြင္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ လူတိုင္းေဘးကင္း လုံျခံဳမႈသ ခ်ာေစေရးအတြက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တက္ေရာက္လာၾကသူ အားလုံးကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*