အဲေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။ ရာသီေသြးေပၚျခင္းကို ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။ So What!?

 ျမန္မာ့လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဓမၼတာရာသီေသြး အေၾကာင္းကို လူအမ်ားၾကား မေျပာအပ္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိေနရာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္ရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကူညီေဖးမႈမႈမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဓမၼတာ ရာသီေသြးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနပါသည္။ ပန္းကေလးမွ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမဦးဆံုး ကမ္ပိန္းျဖစ္ေသာ So What!? သည္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ရာသီေသြးေပၚေသာ အခ်ိန္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းစြာႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရွိစြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အားေပးကူညီသြားျခင္းအားျဖင့္ ဤအစဥ္အလာကို ျပဳဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာသီေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းစြာ စတင္ေျပာဆိုလာၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသိပညာေပး ဗီဒီယိုမ်ားစြာကို တင္ဆက္ေပးသြားမည့္ ဤ

So What!? ကမ္ပိန္းတြင္ နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္း ပါဝင္ ကူညီထားျခင္းျဖစ္ကာ၊ ယခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဤကမ္ပိန္းကို ယေန႔ မိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္အမ်ားစုမွာ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ရာသီေသြးသည္ ညစ္ညမ္း၍ ရွက္ရြံ႕စရာေကာင္းေသာအရာဟူ၍ သင္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ လူအမ်ားယံုၾကည္ထားၾကေသာ “ရာသီေသြးသည္ ညစ္ညမ္းသည္” ဟူေသာ အယူအဆသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ မိမိကိုယ္ကို တန္းဖိုးထားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို ထိခုိက္ ေစကာ၊ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဘဝတိုးတက္မႈ အလားလာ ေကာင္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္မႈတို႔အေပၚ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဓမၼတာရာသီေသြးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ေျပာျပ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိပါက မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရး၊ ကူညီေဖးမမႈမ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲလာမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးရြားေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထု ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္  ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေသာေရာဂါကို အခ်ိန္အခါမေရြးခံစားေနၾကရကာ၊ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ ၎တို႔သည္ ဓမၼတာရာသီေသြးေပၚေသာအခ်ိန္တြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟုသုတမရွိျခင္း၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္မည့္ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္ ျပည္သူမ်ားက ဓမၼတာရာသီေသြးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဤဗီဒီယိုမ်ားကို တင္ဆက္ရျခင္းအားျဖင့္ ရာသီေသြးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းသည္ သာမန္ကိစၥ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ျပသရန္ ရည္ရြယ္သလို၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သတင္းစကားမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားနားလည္လြယ္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းတို႔ကို စတင္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။

“ဓမၼတာလာျခင္းဆိုတာ သဘာဝျဖစ္စဥ္တစ္ခုဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔ အသိပညာေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဓမၼတာေသြးေပၚတယ္ ဆိုတာဟာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ကေလးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ သိပ္ကို လွပတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာဝျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သလို ကြ်န္မတို႔အားလံုးက ဂုဏ္ယူရမယ့္၊ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔လည္း စာနာမႈနဲ႔ေဖးမေပးရမယ့္ မိန္းမျဖစ္တည္မႈရဲ႕သဘာဝတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပန္းကေလးကို တည္ေထာင္သူ Henriette Ceyrac က ဆိုသည္။

ယေန႔ တင္ဆက္ေပးမည့္ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေပးထားၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ သႏာၱလိႈင္၊ ေအးျမတ္သူ၊ ေစာခူဆဲ၊ ေဖြးႏုမိုး၊ ယြန္းနီကို၊ ယြန္းယြန္း၊ ေဟဇယ္လ္ညီညီထြန္း၊ ၿဖိဳးသံသာခ်ိဳတို႔ႏွင့္အတူ ေဒါက္တာၿဖိဳးသီဟတို႔က ရာသီေသြးေပၚျခင္းဆိုသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ဤကမ္ပိန္းတြင္ စိတ္ေရာ လူပါႏွစ္၍ ပါဝင္ကူညီအားျဖည့္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မတို႔ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရာသီေသြးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရတာေတြ အရမ္းမ်ားတယ္။ ကၽြန္မဆို ရာသီလာ တာကို မီနီျပေနတယ္ဆိုၿပီး သံုးျဖစ္တာမ်ားတယ္။ အဲဒါကိုက ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူတစ္ဝက္ေလာက္က ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးလို႔ မရတဲ့အခါမွာ ရွက္ေနရတာ၊ မေကာင္းတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး ျဖစ္တာနဲ႔၊ မွားယြင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မမွာလည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ သမီးေလးတစ္ေယာက္ရွိတာမို႔ ကၽြန္မရဲ႕ သမီးေလးကိုေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ မခံစားရေစခ်င္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာ ကူညီေဖးမေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒီလိုကူညီေဖးမေပးဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္မတို႔က ဒီကိစၥကို စၿပီးေဆြးေႏြးေျပာဆိုသြားၾကဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ကမ္ပိန္းတြင္ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေပးထားသည့္ လူအမ်ားကစံထားရသူ Social Influencer တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မသႏာၱလိႈင္က ဆိုသည္။

“ဓမၼတာေသြးေပၚတယ္ဆိုတာ ဂုဏ္ယူရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ဘဝေတြရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ရွက္စရာမလိုပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ခႏၶာကုိယ္ကို ခ်စ္ဖုိ႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ နားလည္ဖို႔လိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သင္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ So What!? ကမ္ပိန္းမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူေနရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ မဟုတ္ဘူးလား” ဟု ကမ္ပိန္းတြင္ပါဝင္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ Solo Burma Travel Programme ထုတ္လုပ္သူ မေအးျမတ္သူက ဆိုသည္။

So What!? သည္ ပန္းကေလး၏ ပထမဆံုးေသာ အသိပညာေပးမွ်ေဝေရး ကမ္ပိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လူထုအားလံုးပါဝင္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ဓမၼတာရာသီေသြးေပၚမႈအေၾကာင္းကို နားလည္လာေစကာ၊ ဤသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိပညာေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤသည္မွာ လူသိရွင္ၾကားေဆြးေႏြးအပ္ေသာအရာမဟုတ္ဟူေသာ  ယူဆခ်က္မ်ားကို တြန္းလွန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ So What!? ဟူေသာ စကားစုသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊ ဓမၼတာရာသီေသြး၏ သဘာဝျဖစ္စဥ္အျဖစ္ တည္ရွိျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ညႊန္းေနကာ ဤသည္တို႔ကို အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ နားလည္လက္ခံရန္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။ So What!? ဗီဒီယိုမ်ားကို ကမ္ပိန္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/sowhatmm/ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဗီဒီယိုမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ခြဲ၍ တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*