Oway ၏ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားႏွင့္ Algorithm နည္းစနစ္ မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပီးျပည္စံုေသာ အြန္လိုင္း ဘြတ္ကင္ အေတြ႕အၾကံဳအား ဝန္ေဆာင္မႈေပး

 ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားသည္  ခရီးသြားလာေရးက႑ကို ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိကဦးေဆာင္ေနေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ထိိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာမႈႏႈန္း တုိးမ်ားလာသည္ ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလာသူမ်ားသည္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအးဂ်င့္မ်ားထံတြင္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွတစ္ဆင့္ ၄င္းတို႔အား ပိုမိုေကာင္းမြန္သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားကို ေပးအပ္သည့္ အြန္လိုင္းဆိုက္ဒ္မ်ား ႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား ကို  အသံုးျပဳလာၾကသည္။ Oway ၏ အဆင္ျမင့္ နညး္ပညာေပါင္းစည္းမႈ ႏွင့္ Algorithm နည္းစနစ္  က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူသက္သာေသာ၊ အဆင္ေျပေသာ၊  အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ေစ်းႏႈန္း မ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ Oway မွ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ Algorithm နည္းစနစ္  အား တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး အြန္လိုုင္း ခရီးသြား ဘြတ္ကင္ ျပဳလုပ္ျခင္း အေတြ႕အၾကၤဳအားပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ Oway သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အြန္လိုင္း ခရီးသြားေအဂ်င္စီျဖစ္သည္။ ဤနည္းပညာသည္ သံုးစြဲသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပန္အမ္းေငြ ျပန္မရျခင္းႏွင့္ ဘြတ္ကင္ ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ား ခက္ခဲျခင္း စသည့္တို႔ အား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူေစမွာျဖစ္ျပီး သံုးစြဲသူေတြကို ပိုျပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေပးတဲ့ ေလယာဥ္ ဘြတ္ကင္ စနစ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သြားလာေရးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္စီမံမႈမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ အျပည့္အဝ စီစဥ္ဖန္တီးေပးနိုင္ရန္အတြက္ အစဥ္အျမဲႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နည္းပညာတိုးတက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈေတြက သံုးစြဲသူေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ လည္ပတ္ေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Oway ၏ Group Chief Technology Officer ျဖစ္ေသာ ကိုထြန္းထြန္းလင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သံုးစြဲသူေတြ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးအေပၚမူတည္ျပီး အေကာင္းဆံုး ဟိုတယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ထိပ္တန္း ဟိုတယ္မ်ားနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ Oway ရဲ႕ နည္းပညာအဖြဲ႔ဟာဆိုရင္လဲ ထိပ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ျပီး အြန္လိုင္းခရီးသြားလာေရး က႑နဲ႔ပတ္သက္ျပီး  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္နည္းပညာမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔အတူ အစဥ္အျမဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးက ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနတဲ႔ ဦးေဆာင္သူေတြနဲ႔လည္း အျမဲ ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး ပိုေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Emerging Asia E-Commerce Summit 2019 ပြဲအတြင္းတြင္လည္း Oway ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Alok Kumar သည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အြန္လိုင္းခရီိးသြားဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းအား မီးေမာင္းထိုးေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သူ၏ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ  “Physical to Digital: A Must Journey for Myanmar” အား ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားေရစီးေၾကာင္းမ်ား အေၾကာင္း၊ ခရီးသည္စီးယာဥ္မ်ား (On-demand Ride Hailing) အေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ အြန္လိုင္းခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းအား ေဆြးေႏႊးခဲ့သည္။

“Google Travel ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ခရီးသြားသူ ၇၄% ကသူတို႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြကို အင္တာနက္ ကေနတဆင့္ စီစဥ္ၾကျပီး ခရီးသြားေအဂ်င္စီေတြကို သံုးသူအေရအတြက္က ၁၃% ပဲရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ စမတ္ဖုန္း ထိုးေဖာက္မႈျမင့္မားလာျပီး ေဒတာေစ်းႏႈန္းေတြလည္း အရမ္းနိမ့္တာေၾကာင့္ အြန္လိုင္းခရီးသြား နည္းလမ္း ေတြကို ခရီးသြားသူေတြ ပိုျပီးစူးစမ္းေလ့လာသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ၾကီးၾကီးမားမားလုပ္ေနျပီး လူကို္ယ္တိုင္တစ္ခုခ်င္းလိုက္လံစီစဥ္တာ ကေန ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကို ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ လြယ္ကူျပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ၊ ၂၄ နာရီဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ၊ အေကာင္းဆံုးေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ေလယာဥ္၊ ဟိုတယ္၊ ဘတ္စ္၊ ရထား နဲ႔ ခရီးစဥ္ Tour ေတြအတြက္ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ စီစဥ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ေဂဟစနစ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ Facebook မွာ status တစ္ခုတင္ရင္လြယ္သလိုမ်ိဳး ခရီးသြားဖို႔ စီစဥ္တဲ့အခါမွာလည္း လြယ္ကူရိုးရွင္းေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။” Oway ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Alok Kumar မွ ယခုကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*