ပီတီတီအီးပီသည္ အေရာင္းပမာဏလ်ာထားခ်က္ကို တိုးျမႇင့္ကာ ၅ ႏွစ္တာကာလ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္

ပီတီတီေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ပီတီတီအီးပီ) က လက္တေလာတြင္ ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာမက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္  ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားမွတဆင့္ တန္ဖိုးျမင့္တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္၎၏ ၅ ႏွစ္တာ (၂၀၁၉ – ၂၀၂၃) ကာလအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္ႏွင့္ အေရာင္းပမာဏ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္လိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္  ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူေသာအကူးအေျပာင္းျဖစ္ေစရန္ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပီတီတီအီးပီ ၏ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ Phongsthorn Thavisin က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ပီတီတီအီးပီ အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ၎ေအာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ရွိ G1/61 လုပ္ကြက္ (Erawan ေရနံေျမ) ႏွင့္ G2/61 လုပ္ကြက္ (Bongkot ေရနံေျမ) တို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ PSC လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားသမၼတႏိုင္ငံ ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ေရနံရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိMurphy ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးကို  ဝယ္ယူမႈ၊ Tatex Thailand LLC မွ APICO LLC တြင္ အစုရွယ္ယာ ၃၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူမႈတို႔ပါဝင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပီတီတီအီးပီ အေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အသုံးစရိတ္ကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းကို ယခင္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၂၅၆ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅,၀၀၇,၇၂၈ သန္း) မွ တိုးျမႇင့္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၅၇၇ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅,၄၃၇,၀၄၀ သန္း) သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အသစ္ ခန္႔မွန္းေျခ အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္း၌ သိုမွီးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂,၀၈၆ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃,၁၇၀,၇၂၀ သန္း) မပါဝင္ပါ။

၅ ႏွစ္တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၃) ကာလ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈစီမံခ်က္အတြက္ ပီတီတီအီးပီက အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းကို ယခင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆,၁၀၅ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၄,၄၇၉,၆၀၀ သန္း) ထက္တိုးျမႇင့္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁,၃၅၄ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၂,၄၅၈,၀၈၀ သန္း) သို႔ ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားရာ အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါ ဇယားအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။   

ယူနစ္- အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း                                  

 ၂၀၁၉*၂၀၂၀၂၀၂၁၂၀၂၂၂၀၂၃၂၀၁၉၂၀၂၃
ေငြလုံးေငြရင္းကုန္က်စရိတ္      ၁,၉၄၈၂,၄၇၂၂,၈၁၇၂,၉၄၅၂,၄၇၇၁၂,၆၅၉
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္၁,၆၂၉၁,၅၉၂၁,၅၅၆၂,၀၉၅၁,၈၂၃၈,၆၉၅
အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္း               ၃,၅၇၇၄,၀၆၄၄,၃၇၃၅,၀၄၀၄,၃၀၀၂၁,၃၅၄

* သိုမွီးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၀၈၆ သန္း မပါ၀င္ပါ။

ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ၅ ႏွစ္တာကာလ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံထားခ်က္ႏွင့္အညီ ပီတီတီအီးပီ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေရနံအေရာင္းပမာဏကိုလည္း တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္း ၃၄၅,၀၀၀ စည္ဟု တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားလိုက္ရာ  ယမန္ႏွစ္ကသတ္မွတ္ထားသည့္ ၃၁၈,၀၀၀ စည္ထက္ ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္လာပါသည္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္ကာလအတြက္ ေပါင္းစုႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး  အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

                ယူနစ္-တစ္ေန႔လွ်င္ထုတ္ႏိုင္ေသာေရနံစည္ေပါင္း(BOED)

 ၂၀၁၉၂၀၂၀၂၀၂၁၂၀၂၂၂၀၂၃
ပ်မ္းမွ်ေရနံအေရာင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပမာဏ        ၃၄၅,၀၀၀၃၆၅,၀၀၀၃၈၀,၀၀၀၄၀၉,၀၀၀၄၃၇,၀၀၀

Phongsthorn  က “လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈ (Expand) မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္အရ ပီတီတီအီးပီ ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာသာမက တျခားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဧရိယာေတြမွာပါလုပ္ငန္းေတြရရွိခဲ့သလို     ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာလည္း စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ကြက္ေတြမွာ ေလလံေအာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားကို လတ္တေလာမွာ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ထားပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ(Execution) မဟာဗ်ဴဟာေပၚမွာပဲ အာ႐ုံစူးစိုက္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Erawan ေရနံေျမနဲ႔ တျခားပိုင္ဆိုင္ရယူထားတဲ့ေနရာေတြမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေတြကို ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီလိုအနာဂတ္မွာပါ ပီတီတီအီးပီရဲ႕ တိုးတက္ႀကီးထြားမႈကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ဖို႔အတြက္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေဇာတိကစီမံကိန္း အပါအဝင္ လက္ရိွစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*