တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည့္ Huawei Nova 5T Esports Championship

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Esports နယ္ပယ္အား ေထာက္ပံံ့လွ်က္ရွိသည့္ Huawei Consumer Business Group သည္ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း မေျပာင္းလဲသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္အတူ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Huawei Nova 5T Esports Championship အား စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ Junction City ၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။

Online Qualifiers မ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ႏွင့္ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ BO1 ပံုစံျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ Narcos Esports ၊ Mega Myanmar ၊ Outworld ႏွင့္ Reborn Pro Gamers အဖြဲ႔မ်ားအား Main Event သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အႏို္င္ရရွိသည့္ အသင္း ၄ သင္းမွ Direct Invite လုပ္ထားသည့္ နာမည္ႀကီး အသင္း ၄ သင္းျဖစ္ေသာ Burmese Ghouls ၊ Yangon Galacticos ၊ Claw Esports ႏွင့္ Team Cyanide တို႔ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Quarter Final 1,2,3 ႏွင့္ 4 အား BO 3 ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသင္း ၈ သင္း မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး  Burmese Ghouls ၊ Yangon Galacticos ၊ Claw Esports ႏွင့္ Team Cyanide တို႔မွ အႏိုင္ရရွိၿပီး Semi-Final သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ Semi-Final 1 အား BO3 ပံုစံျဖင့္ Burmese Ghouls ႏွင့္ Yangon Galacticos တို႔မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး Burmese Ghouls မွ ႏွစ္ပြဲျပတ္အႏိုင္ရရွိၿပီး Grand Final သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ Semi-Final 2 အား Claw Esports ႏွင့္ Team Cyanide တို႔မွ BO3 ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး Team Cyanide မွ ႏွစ္ပြဲျပတ္အႏိုင္ရရွိၿပီး Grand Final သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

Third Place အား Claw Esports ႏွင့္ Yangon Galacticos တို႔မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး Yangon Galacticos မွ တတိယ ဆု တံဆိပ္အား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။

Grand Final အား Burmese Ghouls ႏွင့္ Team Cyanide တို႔မွ BO5 စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး Burmese Ghouls မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ Huawei Nova 5T Esports Championship တြင္

l  ပထမဆု ရရွိခဲ့သည့္ Burmese Ghouls အား HUAWEI nova 5T ဖုန္း ၅ လံုး + 5,000 In-game diamonds ႏွင့္ trophy

l  ဒုတိယဆု ရရွိခဲ့သည့္ Team Cyanide အား  HUAWEI Watch GT ၅ ခု + 2,500 in-game diamonds

l  တတိယဆု     ရရွိခဲ့သည့္ Yangon Galacticos အား HUAWEI TalkBand B5 ငါးခု + 1500 in-game diamonds

l  စတုတၳဆု ရရွိခဲ့သည့္ Claw Esports အား   1000 in-game diamonds မ်ားအား

လည္းေကာင္း အသီးသီး ေပးအပ္ခဲ့သည္။

HUAWEI သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုးေသာ တန္ဖိုးမ်ားအား ေပးအပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိသည့္ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ HUAWEI သည္ Esports စတင္ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ကာ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ HUAWEI Esports Gaming Challenge အား ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  အဆိုပါ Challenge ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ Mobile Legend Player အမ်ားအျပား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ HUAWEI ၏ ျမန္မာ့ Esports နယ္ပယ္၌ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည့့္ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ HUAWEI Esports Gaming Challenge အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ Esports နယ္ပယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈအေပၚတြင္ ထားရွိသည့္ HUAWEI ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သက္ေသျပလွ်က္ရွိသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*