ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝကို ပိုမိုသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Samsung Galaxy A Series စမတ္ဖုန္းသစ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္

Samsung Myanmar မွ အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ Galaxy A Series စမတ္ဖုန္းအသစ္မ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္စရာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ Read More

Oway ၏ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားႏွင့္ Algorithm နည္းစနစ္ မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပီးျပည္စံုေသာ အြန္လိုင္း ဘြတ္ကင္ အေတြ႕အၾကံဳအား ဝန္ေဆာင္မႈေပး

 ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားသည္  ခရီးသြားလာေရးက႑ကို ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိကဦးေဆာင္ေနေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ Read More

ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္းမွ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ေဇာတိကရန္ပံုေငြ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ နွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ Safety,Security, Health and Environment Forum

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေဒသရွိ  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္  ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးမည္ဟူေသာကတိက၀တ္ကို  ျဖည့္ဆည္းေသာအားျဖင့္ ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊  လုံၿခဳံေရး၊  က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုဖလွယ္ၾကသည့္ ၂၀၁၉ Read More

1 2 3 5