ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ပိုင္းကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု HUAWEI က ကတိက၀တ္ျပဳ

ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ICT solution provider မ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္ေသာ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ Read More

Y-8 ေလယာဥ္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၏ Read More

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအေရာင္းျပပြဲႀကီး

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျပပြဲၾကီး ၂၀၁၇ ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕မွ ၂၅ ရက္ေန႕အထိက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း House.com.mm Read More

1 2